Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/54/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2003 r.
zamiaru likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Na podstawie art. 5c, pkt1 i art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.1304) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2004 roku filię w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie po wyrażeniu zgody przez Kuratora Oświaty w Białymstoku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach: Chojny Naruszczki, Leopoldowo, Sulki oraz w szkołach na terenie gminy.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-05 12:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-05 12:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221