Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 542, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz zasady ich przyznawania stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 78,52 KB 87

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-05 14:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233