Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/20/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, Nr 227, poz. 1505; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466) uchwala się, co nastepuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr V/31/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 46, poz. 995) wprowadza się następujace zmiany:
1) W załączniku do uchwały w pozycji dotyczacej drogi gminnej nr 105878B Od drogi krajowej Nr 61 w Rydzewie – Nowosiedliny, zastępuje się nr 105878B Od drogi krajowej Nr 61 w Rydzewie – Nowosiedliny – do granicy obrębu Rydzewo.
 
§ 2.
 
Po zasięgnięciu opinii Zarzadu Pwiatu Łomżyńskiego, do kategorii dróg gminnych zostaje zaliczona droga - Od drogi krajowej Nr 61 w Rydzewie – Nowosiedliny – do granicy obrębu Rydzewo.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do uchwały 358,74 KB 71

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-05 14:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203