Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/26/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Miastkowo zatwierdzonego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 27, poz. 689; z 2006 r. Nr 197, poz.1918) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok stanowiące załączniki Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 - 3 67,02 KB 86

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-05 14:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225