Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/69/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2004 r.
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta
Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Uznać skargę za niezasadną.
2. Uzasadnienie do uznania skargi za niezasadną stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata ZajączkowskaZałącznik do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 19 lutego 2004r

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2004r do Starostwa Powiatowego w Łomży Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydziału Skarg i Wniosków przekazało skargę Pana Jana Olszewskiego zam. Drogoszewo 5, dotyczącą budowy sieci wodociągowej we wsi Drogoszewo. Zgodnie z właściwością w dniu 13.01.2004r Starostwo Powiatowe w Łomży skierowało skargę do rozpatrzenia w części dotyczącej Wójta Gminy Miastkowo. Zainteresowany nie wyraża zgody na ułożenie sieci wodociągowej w jego działce sugerując przełożenie projektowanej sieci w pas drogowy (droga krajowa nr 61) a tym samym zarzuca Wójtowi samowolne i niewłaściwe decydowanie o przebiegu trasy wodociagu. Zgodnie ze Statutem Gminy skierowano skargę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy celem wnikliwego rozpatrzenia sprawy i zajęcia stanowiska. Z uwagi na to, iż zarządcą drogi krajowej jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku a nie Wójt Gminy, wystąpiono z zapytaniem czy jest możliwość zmiany trasy sieci projektując ją w pasie drogowym.W dniu 4 lutego br. uzyskano odpowiedź, iż nie ma możliwości zmiany decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych nr GDDP.OPW-Dr.4.435/28/2002 z dnia 28.03.2002r. gdyż projektowany wzdłuż drogi wodociąg powinien przebiegać poza granicą pasa drogowego drogi krajowej. Oznacza to, że tylko zarządca drogi może decydować o możliwości lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym, dlatego też Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 16 lutego br. rozpatrując zebrane materiały uznała, że nie ma tu mowy o złośliwości Wójta i uznała skargę za bezpodstawną.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Miastkowo odrzuca przedmiotową skargę jako niezasadną.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-23 12:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-23 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250