Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/28/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 maja 2011 r.
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art.30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 , Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 542, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz zasady ich przyznawania stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikiem 82,13 KB 84

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 12:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 12:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-05-31 12:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221