Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerV/30/2011
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data27-05-2011
W sprawietrybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Treść
Na podstawie art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Miastkowo uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej ,,Zespołem’’.
 
§ 2.
 
Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:
1) w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2) członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt;
3) odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:
a) podmiotu, który członek reprezentuje,
b) przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu,
4) Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach;
5) członkowie Zespołu mogą upoważnić przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu;
6) w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7) w skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu;
8) skład grupy roboczej ustalony jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.
 
§ 3.
 
Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
1) zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2) przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
3) przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
4) w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu;
5) członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych;
6) posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
7) Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej;
8) członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą;
9) obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych;
10) obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 12:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 12:27

  Wyświetleń : 93

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo