Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/38/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 229, poz. 1494) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Miastkowo Panu
Jerzemu Wróblewskiemu w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.300 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta);
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.800 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset);
3) dodatek specjalny w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 2.
 
Traci moc uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-30 14:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 248