Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2011 r.
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi:
1) ChojnyNaruszczki:
- odcinek od drogi gminnej nr 105861B do drogi krajowej (dz. nr ewid. 68, 69) o długości 972 m,
2) Sulki:
- ulica Polna (dz. nr ewid. 175) o długości 755 m,
- ulica Spokojna (dz. nr ewid. 176) o długości 235 m,
- odcinek od drogi gminnej nr 105862B (dz. nr ewid. 177) o długości 140 m,
3) Leopoldowo:
- odcinek od drogi powiatowej nr 1956B do granicy gminy (dz. nr ewid. 168, 415) o długości 1.047 m,
4) ŁubyKiertany:
- odcinek od drogi powiatowej nr 1956B do działki nr 196 w kierunku północnozachodnim (dz. nr ewid. 136/2, 173) o długości 1.200 m,
5) ŁubyKurki:
- odcinek od drogi gminnej nr 105864B do drogi polnej nr 333, (dz. nr ewid. 331) o długości 370 m,
6) Miastkowo:
- ulica Szeroka (dz. nr ewid. 1206, 620) o długości 785 m,
- ulica Miła (dz. nr ewid. 1208) o długości 320 m,
- ulica Sportowa (dz. nr ewid. 1209) o długości 685 m,
7) Kraska:
- odcinek od drogi powiatowej nr 1953B do granicy gminy (dz. nr ewid. 804) o długości 680 m,
8) Tarnowo:
- ulica Ogrodowa (dz. nr ewid. 662) o długości 750 m,
- ulica Lipowa (dz. nr ewid. 523, 515) o długości 520 m,
- odcinek od drogi powiatowej nr 1953B do drogi nr ewid. 168 (dz. nr ewid. 575, 567/2, 461, 799, 208, 414) o długości 4.150 m ,
9) Podosie:
- ulica Polna (dz. nr ewid. 13, 23) o długości 1.900 m,
- ulica Długa, część ulicy (dz. nr ewid. 168) o długości 680 m,
 
§ 2
 
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 8,47 MB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-09-30 14:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193