Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721; z 2011 r. Nr 144, poz. 858) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 229, poz. 1494; z 2011 r. Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr VI/38/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) dodatek specjalny w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczegoi dodatku funkcyjnego”
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-30 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217