Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/81/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 maja 2004 r.
wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz § 3 pkt 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U.z 2003 r. Nr 33, poz.264, z 2004 r. Nr 47, poz.448) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 47, poz. 448) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.300 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.030 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie 866 zł;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/34/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-05-28 12:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-05-28 12:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249