Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/82/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 91.928 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 91.928 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 110.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 110.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.149.208 zł.
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 7.728.191 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 6 114,5 KB 80

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-06 11:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-06 11:58
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-09-06 11:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234