Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/87/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit.h oraz art.40 ust.2 pokt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001) uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 30/VII Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 1991 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwała Nr 122/XXIX/97 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 1997 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie oraz uchwała Nr 152/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 33,27 KB 75

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-09-07 12:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-09-07 12:31
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-09-07 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212