Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/55/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 201, poz.1183 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 22.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 22.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.641.063 zł.
§ 2.
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
7. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.829.271 zł, w tym;
- dochody bieżące - 13.399.636 zł,
- dochody majątkowe - 429.635 zł.
8. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.325.607 zł, w tym;
- wydatki bieżące - 12.572.868 zł,
- wydatki majątkowe - 4.752.739 zł.
§ 3. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 106,57 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 10:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 10:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195