Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IX/56/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 42, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 4, poz. 23, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz. 1682; Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/145/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 5,96 MB 88

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 10:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-12 10:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219