Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/93/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 października 2004 r.
trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji;
2) sposób rozliczenia dotacji;
3) sposób kontroli wykonania zadania.

§ 2.

Z budżetu gminy mogą być przyznawane dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiagnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań własnych gminy innych niż wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§ 3.

1. Wójt Gminy podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowej.

2. Do czasu uchwalenia budżetu dopuszcza się przyznawanie dotacji na podstawie projektu budżetu.

3. Dotacje przyznane zgodnie z uchwałą muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym,
w którym zostały przyznane.

§ 4.

1. Podmioty ubiegajace się o dotacje zobowiązane są do złożenia oferty, której wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. Do oferty należy dołączyć statut, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego oraz informację o dotychczasowych osiagnięciach.

3. Nie mogą ubiegać się o zlecenie zadania podmioty, które nie rozliczały się terminowo w poprzednim okresie lub niewłaściwie wykonały zadanie.

§ 5.

1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji ustala umowa, której wzór określa rozporządzenie.
2. Tryb przekazania dotacji określa umowa, o której mowa w ust.1.

§ 6.

1. Wójt sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania dotacji przez zleceniobiorcę, za pośrednictwem skarbnika gminy i innych upoważnionych pracowników.
2. Kontrole obejmować będą w szczególności:
1) stan realizacji zadania;
2) efektywność i jakość wykonania zadania;
3) gospodarność w sposobie wydatkowania przyznanej dotacji;
4) zgodność wydatkowania dotacji z celem na który została przyznana oraz z ustawą
o zamówieniach publicznych;
5) prowadzenie stosownej dokumentacji.
3. W przypadku niezgodnego z umową wykonania zadania umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7.

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania sporządzone na formularzu określonym w rozporządzeniu, zleceniobiorca składa Wójtowi Gminy w terminie 30 dni
od zakończenia wykonania zadania.
2. Kwota nie wykorzystanej dotacji, powinna być przekazana w terminie 30 dni
po realizacji zadania, na rachunek budżetu gminy.

§ 8.

Postępowanie o udzielenie dotacji, udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie jest jawne
i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-05 08:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-05 08:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228