Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/100/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2004 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 31,67 KB 77

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-01-03 08:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-01-03 08:23
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-01-03 08:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230