Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/101/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 209, poz. 2132) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 347.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 347.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 77.069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 77.069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.419.687 zł.

7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 7.998.670 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok polegających na zwiększeniu przychodów określonych w pkt. 2 oraz zmianie treści pkt. 3 i 4 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 7 190 KB 84

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-01-03 10:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-01-03 10:34
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-01-03 10:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219