Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/105/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i § 55 Statutu Związku Komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zaproponowaną przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży zmianę Statutu Związku Komunalnego pod nazwą ,,Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży” zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 37,06 KB 79

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-03-01 09:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-03-01 10:03
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-03-01 09:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222