Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/108/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142; z 1990 r. Nr 34, poz. 198) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Miastkowo.

§ 2.

Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe z wyjątkiem zakładów pogrzebowych czynne są w godzinach ustalonych przez prowadzącego działalność gospodarczą w przedziale czasowym od godziny 600 do godziny 2200.

§ 3.

Lokale gastronomiczne, pijalnie piwa czynne są w godzinach ustalonych przez prowadzącego działalność gospodarczą w przedziale czasowym od godziny 800 do godziny 2400.

§ 4.

Całą dobę niezależnie od dnia tygodnia czynne mogą być:
- stacje benzynowe wraz z działającymi tam placówkami handlowymi i barami,
- zakłady pogrzebowe,
- zajazdy gastronomiczne,
- placówki prowadzące działalność kulturalno - oświatową,
- usługi noclegowe.

§ 5.

Prowadzący placówki wymienione w uchwale, zobowiązani są umieścić w widocznym miejscu informację o czasie pracy placówki.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Tracą moc:

1.Uchwała Nr 126/XXX/97 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

2.Uchwała Nr 32/VIII/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 czerwca 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

3.Uchwała Nr 86/XIV/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

4.Uchwała Nr 102/XX/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 listopada 2000 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-03-01 08:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-03-01 08:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242