Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/112/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Miastkowo zatwierdzonego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 27, poz. 689) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plany Pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2005;

1) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;

3) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 42 KB 76

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 12:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 13:05
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-02-28 12:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235