Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/113/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2005 r.
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Regulamin 33,33 KB 97
file typ Załącznik 1 32,89 KB 77
file typ Załącznik 2 25,53 KB 78

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-07 10:43
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-07 10:55
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-04-07 10:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251