Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/116/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2005 r.
zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 209, poz. 2132, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 26.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 26.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 26.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 26.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.933.977 zł.
7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 7.933.977 zł.

§ 2.

Ustala się dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 72 KB 76

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-07 12:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-07 12:53
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-04-07 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236