Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/128/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 listopada 2005 r.
nawiązania partnerskich kontaktów między Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska i Gminą Naujene Republika Łotewska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Miastkowo wyraża zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Miastkowo „Porozumienia w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Naujene Republika Łotewska i Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-14 08:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-14 09:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216