Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/131/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 grudnia 2005 r.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 40 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-12-19 12:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-19 12:24
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-12-19 12:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228