Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/97/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo, stanowiących załącznik do uchwały.
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 174,35 KB 91

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227