Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/104/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Łomży, uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 215,79 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 12:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217