Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/139/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2005 r.
budżetu gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 588,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.215.443 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.215.443 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.096.910 zł -zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 3.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 404.187 zł,w tym: dotacja z budżetu w kwocie 0 zł, wydatków zakładów w kwocie 404.187 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł, – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 199.264 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ 7.

Ustala się wykaz dotacji dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Dochody w kwocie 33.700 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 9 249,37 KB 77

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-01-03 12:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-01-03 12:23
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-01-03 12:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222