Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/111/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
 
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 334,6 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 09:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211