Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/143/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 stycznia 2006 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1868; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz w związku z wykonaniem uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Drogoszewo uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność niniejszego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Miastkowo (Uchwała Nr 67/XI/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 grudnia 1999 r.), które stosowanie do przepisu art. 9 tejże ustawy, sporządzone zostało w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania obejmujący tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo.

2. Plan obejmuje, stanowiące integralną część niniejszej uchwały, obszary określone w załącznikach do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i przedstawione na rysunkach niniejszego planu:

1) rysunek Nr 1, w skali 1:5 000 – grunty z zakazem zabudowy (zał. Nr 1);

2) rysunek Nr 2, w skali 1:2 000 – inwestycyjny obszar planistyczny (zał. Nr 2).

§ 3.

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy prawa bez podania nazwy ustawy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) granicy zwartej zabudowy wsi – należy przez to rozumieć wyznaczoną szczegółowo w niniejszym planie granicę terenów, które w wyniku realizacji polityki przestrzennej gminy przewidziane są do koncentracji zabudowy;

2) obszarze planistycznym – należy przez to rozumieć część gminy, położonej w granicach określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzania planu, objętą ustaleniami niniejszej uchwały;

3) zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zabudowę:

a) budynkiem jednorodzinnym, w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), innymi budynkami mieszkalnymi spełniającymi parametry zabudowy określone w niniejszej uchwale, w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie,

b) budynkami w zabudowie zagrodowej, spełniającymi parametry zabudowy określone
w niniejszej uchwale, w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie oraz w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Chociaż, stosownie do przepisu art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, nie zaliczona jest do działalności gospodarczej, to obiekty i stosowane w nich technologie, jako przedsięwzięcia, muszą spełniać warunki i standardy ustalone dla terenów zabudowy mieszkaniowej, po przeprowadzeniu, w miarę potrzeby, związanego z ochroną środowiska postępowania przewidzianego prawem,

4) działalności usługowej lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zarobkową działalność handlową i usługową oraz wytwórczą, budowlaną a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, która nie musi być poprzedzona sporządzeniem raportu jej wpływu na środowisko lub podlega przepisom art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i sporządzenie raportu może być wymagane;

5) aktywności gospodarczej - należy przez to rozumieć aktywność, która podlega przepisom art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i może być realizowana na przeznaczonych pod zabudowę związaną z taką działalnością terenach, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego prawem;

6) rolniczej aktywności gospodarczej – należy przez to rozumieć aktywność gospodarczą
w rolnictwie, która podlega przepisom art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i jednocześnie spełnia warunki techniczne jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie oraz warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;

7) usługach publicznych – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z realizacją celów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) lub zabudowę związaną z usługami użyteczności publicznej;

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć realizację celów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

ROZDZIAŁ II
USTALENIA DOTYCZĄCE ZAKAZU ZABUDOWY NA GRUNTACH ROLNYCH, TERENACH WYSTĘPOWANIA ZASOBÓW ZŁÓŻ POSPOLITYCH ORAZ DOTYCZĄCE TERENÓW DO ZALESIENIA NA OBSZARZE WSI, PRZEDSTAWIONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 1

§ 4.

1. Do obszarów planistycznych, przedstawionych w załączniku Nr 1, (skala 1:5000), odnoszą się:
1) tekstowe ustalenia dotyczące obszarów, z zakazem zabudowy;

2) graficzne ustalenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Na obszarach przedstawionych w załączniku Nr 1 nie występują uwarunkowania, które powodują potrzebę ustalania innych niż wymienione w pkt. 2 warunków zagospodarowania terenów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3.

3. Tekstowe ustalenia dotyczące obszarów, przedstawionych w załączniku Nr 1 stosownie do przepisu art. 15 ust 2, obowiązują w następującym zakresie:

1) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych.

4. Rysunek planu, przedstawiony w załączniku Nr 1, obowiązuje w zakresie:

1) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania;

2) przeznaczenia terenów na różne funkcje, oznaczone symbolem.
5. Na rysunku planu, przedstawionym w załączniku Nr 1, zaznaczono także:

1) granicę opracowania;

2) obszar obowiązującego planu miejscowego;

3) lokalizację zabytkowego cmentarza wojskowego z I wojny światowej;

4) granicę obszaru chronionego krajobrazu;

5) granicę obszarów zagrożonych powodzią;

6) przebieg linii energetycznych;

7) teren lasów;

8) stanowiska archeologiczne.

§ 5.

1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

2. Wyznaczono następujące obszary z zakazem zabudowy, w związku z:

1) występowaniem kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RP;

2) występowaniem zasobów kopalin pospolitych, oznaczone na rysunku planu symbolem W;

3) występowaniem obszarów preferowanych do zalesienia, oznaczonych na rysunku planu symbolem Z (wg planu urządzenia lasu) lub ZP (ze względu na preferencje wynikające z uwarunkowań fizjograficznych).

3. Na objętych niniejszym planem terenach występowania kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP):

1) zakaz budowy nowej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej;

2) możliwość zalesień na terenach o trudnych uwarunkowaniach fizjograficznych (np. spadki pow. 20°) zmniejszającej się rentowności upraw rolnych, pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały oraz przepisów szczególnych w tym zakresie;

3) utrzymanie a także możliwość rozwoju istniejących na tych obszarach dróg, cieków wodnych, melioracji i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi inwestycyjnych obszarów planistycznych;

4) możliwość poszukiwania, na gruntach rolnych lub gruntach preferowanych do zalesienia położonych poza granicami zwartej zabudowy wsi, miejsca lokalizacji inwestycji, które nie mogą być lokalizowane w tych granicach, pod warunkiem uwzględniania wykluczeń lub ograniczeń zabudowy wynikających z uwarunkowań przestrzennych, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Na objętych niniejszym planem terenach występowania zasobów kopalin pospolitych:

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy, z wyjątkiem zabudowy i zagospodarowania przewidzianego w koncesjach na wydobywanie tych zasobów;

2) zakaz zalesień przed okresem gospodarczego wykorzystania złóż;

3) postępowanie w zakresie poszukiwania zasobów, określania ich wielkości i sposobów pozyskiwania musi być zgodne z przepisami szczególnymi w tym zakresie (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.);

4) przy prowadzeniu prac ziemnych należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony zabytków archeologicznych, zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

5) obowiązek postępowania zgodnie z warunkami koncesji na wydobycie kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

6) czasowo użytkowane grunty na pobór kopalin z powierzchni mniejszej niż 2 ha i w ilości mniejszej niż 20 000 m3 rocznie, należy sukcesywnie poddawać rekultywacji w celu doprowadzenia do pierwotnego użytkowania tych gruntów lub ich zalesienia;

7) po zakończeniu wydobycia kopalin z obszarów większych niż wymienione w pkt. 6, użytkownik górniczy musi przeprowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych, z uwzględnieniem możliwości ich zagospodarowania do celów rekreacyjno – wypoczynkowych.

5. Na objętych niniejszym planem terenach występowania terenów do zalesienia:
1) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem zabudowy związanej z obsługą gospodarki leśnej, poza możliwością uzupełnienia zabudowy na istniejących siedliskach, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości zabudowy od terenów zalesionych;

2) wzdłuż istniejących dróg należy pozostawić nie zalesione pasy terenów, na których możliwe będzie w przyszłości poszerzenie dróg do parametrów ustalonych w przepisach o drogach publicznych;

3) realizacja zalesienia musi następować zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§ 6.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.):

1) możliwość poszukiwania, na gruntach rolnych poza granicami zwartej zabudowy wsi, miejsca lokalizacji inwestycji, które nie mogą być lokalizowane w tych granicach, pod warunkiem uwzględniania wykluczeń lub ograniczeń zabudowy wynikających z uwarunkowań przestrzennych, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenia zmiany niniejszego planu miejscowego;

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych oraz uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej (art. 72 ust. 1 pkt 4 wymienionej wyżej ustawy);

3) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust 2 wymienionej wyżej ustawy);

4) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu oraz zadrzewień śródpolnych;

5) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych;

6) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnych w przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól.

3. Przestrzeganie ustaleń rozporządzenia Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 724) bowiem przez obszar wsi Drogoszewo przebiega granica, ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

4. W północno-zachodniej części wsi Drogoszewo występują tereny zalewowe. Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) zabrania się:

1) zgodnie z art. 83 ust. 1 ww. ustawy, wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności:

a) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,

b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,

c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód.

2) zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy:

a) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, gromadzenia, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

5. Tereny o których mowa w ust. 3, przeznaczone są pod zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych, bez prawa ich zabudowy oraz z zakazem wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

6. Tereny położone w dolinach rzek i większych cieków wodnych pozostają w użytkowaniu rolniczym z zakazem zabudowy mieszkaniowej.

7. Na terenach o spadkach większych niż 20o zakaz zmian ukształtowania terenu i usuwania roślinności ze względu na, wynikające z uwarunkowań fizjograficznych, niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

8. Na podstawie przepisów art. 27 ust 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.): zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

9. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):

1) na obszarze wsi Drogoszewo, przedstawionym na rys. Nr 1, występuje wpisany do rejestru zabytków cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej – nr rej. A 414;

2) na terenie tym obowiązuje:

a) zachowanie i restauracja zabytkowych elementów cmentarza przez:

- zachowanie historycznych elementów ukształtowania terenu cmentarza,

- zachowanie i konserwację starodrzewu,

- zachowanie i konserwację zabytkowych nagrobków oraz innych elementów małej architektury,

b) usuwanie elementów mających niekorzystny wpływ na stan zachowania albo wygląd cmentarza (np. samosiewy, wysypiska śmieci),

3) w odniesieniu do stanowisk archeologicznych, w granicach zaznaczonych na rysunku planu a występujących na terenach wyłączonych spod zabudowy, ustala się strefę archeologicznej ochrony konserwatorskiej. Przedmiotem ochrony są mogące znajdować się w tym miejscu zabytki architektury,

4) na obszarze wsi Drogoszewo, przedstawionym na rys. Nr 1, nie występują obiekty kultury współczesnej, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 10 ustawy;

5) wszystkie osoby prowadzące roboty ziemne, które odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA OGÓLE DOTYCZĄCE OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 7.

1. Do każdego obszaru, przedstawionego w załączniku Nr 2 odnoszą się:

1) tekstowe ustalenia dotyczące wszystkich obszarów planistycznych;

2) tekstowe ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarów planistycznych;

3) graficzne ustalenia zawarte na rysunku planu.

2. Tekstowe ustalenia dotyczące wszystkich obszarów, przedstawionych wzałączniku Nr 2, stosownie do przepisu art. 15 ust 2 ustawy, obowiązują w następującym zakresie:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Tekstowe ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarów planistycznych, przedstawionych w załączniku Nr 2, stosownie do przepisu art. 15 ust 2 ustawy, obowiązują w następującym zakresie:

1) przeznaczenie terenów pod różne funkcje lub różne sposoby zagospodarowania;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

4. Na obszarach, przedstawionych w załączniku Nr 2, nie wyznaczono terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. W związku z tym ustaleń dotyczących granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 oraz szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, nie formułuje się.

5. Ustalenia planu zawarte na rysunku planu, przedstawionym w załączniku Nr 2, obowiązują w zakresie:

1) przeznaczenia terenów na różne funkcje, oznaczone symbolami, przy czym funkcja podstawowa – oznaczona jest na rysunkach zmian planu jako pojedynczy symbol lub zbiór symboli funkcji rozdzielonych przecinkami; możliwe jest łączne lub oddzielne występowanie funkcji podstawowych;

2) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania;

3) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy.

6. Na rysunkach planu, przedstawionych w załączniku Nr 2, zaznaczono także:

1) przebieg granic obszaru planistycznego;

2) granice wsi;

3) przebieg linii energetycznych;

4) orientacyjne lokalizacje stacji transformatorowych;

5) teren lasów;

6) stanowiska archeologiczne.

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 8.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Zasady ochrony ładu przestrzennego.

1) utrzymanie istniejących obiektów we właściwym stanie technicznym;

2) utrzymanie we właściwym stanie estetycznym wszystkich obiektów i obszarów zabudowanych tymi obiektami.

3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:

1) poprawa formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych z otoczeniem oraz stosowanie zieleni osłonowej wokół obiektów, których wyglądu estetycznego nie da się poprawić;

2) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów jednospadowych i asymetrycznych oraz stosowania imitacji połaci dachowych na ścianach budynku;

3) przy podejmowaniu prac modernizacyjnych lub konserwatorskich w istniejących budynkach, należy podnieść standard zagospodarowania działek, na których znajdują się te budynki, stosownie do ich przeznaczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zabezpieczenie odpowiedniej ilości parkingów, przejść dla pieszych i urządzenie zieleni;

4) w przypadku kiedy, na terenach przeznaczonych do zabudowy występują, obok siebie, parcele gruntów rolnych nie posiadających parametrów działek budowlanych - a stosownie do przepisu art. 2 pkt 12 ustawy, realizacja obiektów budowlanych
jest dopuszczalna dopiero na działce, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego - ich zabudowa może nastąpić tylko wtedy, kiedy:

a) zostaną połączone do rozmiarów spełniających następujące parametry:

- powierzchnia działki budowlanej pod budowę nowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego nie powinna być mniejsza niż 800 m2,

- minimalna szerokość działki budowlanej powinna wynosić 18 m, mając na względzie możliwość budowy na działce domu jednorodzinnego o szerokości frontu 10 m i odległościach od granic sąsiednich działek po 4 m,

b) lub w sposób uzgodniony z właścicielami działek sąsiednich zostaną użyte na poszerzenie tych sąsiednich działek,

5) obowiązek kształtowania przestrzeni w liniach rozgraniczających dróg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenie chodnika dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów;

6) zagospodarowanie zielenią niezabudowywanych pasów terenu położonych pomiędzy liniami zabudowy oraz liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zieleń izolacyjną wzdłuż drogi;

7) kształtowanie linii ogrodzeń jako elementu zagospodarowania pasa drogowego i doprowadzanie do w miarę jednorodnego charakteru ogrodzeń z jednoczesnym zakazem stosowania, od strony ulic i dróg, prefabrykowanych ogrodzeń z elementów betonowych;

8) projektowanie ilości miejsc postojowych i parkingów z zachowaniem wskaźnika 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni usługowo lub handlowej ale nie mniej niż 4 miejsca. Ilość ta musi być dostosowana do rodzaju prowadzonej w obiektach działalności oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzasadnienie potrzebnej ilości miejsc postojowych i parkingów musi być częścią projektu zagospodarowania terenu lub działki;

9) realizacja inwestycji celu publicznego na działkach z zasobów komunalnych lub działkach pozyskanych na ten cel do zasobów;

10) zagospodarowywanie terenów, na których zlokalizowano obiekty użyteczności publicznej lub inwestycje celów publicznych, w sposób podkreślający charakter tych obiektów i umożliwiający, stosowne do funkcji, korzystanie z terenów położonych w ich sąsiedztwie;

11) budynki użyteczności publicznej muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem;

12) na zamknięciach ulic należy lokalizować osie budynków a nie granice podziałów między nieruchomościami.

§ 9.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy wsi, poprzez:
1) zakaz lokalizacji, w granicach zwartej zabudowy wsi, inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (art. 73 ust. 3 i 4 wymienionej wyżej ustawy);

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych (art. 72 ust. 1 pkt 4 wymienionej wyżej ustawy);

3) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust 2 wymienionej wyżej ustawy);

4) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub obiektów;

5) zaliczanie terenów oznaczonych symbolami:
a) UP(O), do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz poz. 2 w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

b) M,U-1; M,U-2; AG-1; AG,M-2; AGR; ZD i RW, do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1a, c, e, f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz poz.3, w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

6) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych przez odpowiednie zagospodarowanie działek lub zastosowanie przepustów;

7) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnych w przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól;

8) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko;

9) postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w przypadku ich wystąpienia, musi być zgodne z ustawami o ochronie środowiska oraz o odpadach;

10) stosowanie ekologicznych nośników energii do ogrzewania pomieszczeń i procesów produkcyjnych.

3. Na podstawie przepisów art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) przestrzeganie zasady, że ustalenia niniejszego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości;

2) przestrzeganie zasady, że zabudowa i zagospodarowanie terenów nie może naruszać chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu jednostek organizacyjnych a także interesu osób trzecich.

4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) obiekty umieszczone w gminnej ewidencji zabytków zaznaczono na rysunkach planu i wymieniono w pkt 3 tekstu planu części odnoszącej się do odpowiedniej miejscowości (art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

2) przy każdorazowym wydawaniu pozwolenia na budowę należy dodatkowo zweryfikować dane dotyczące zabytków umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków i postępować zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) wszystkie osoby prowadzące roboty budowlane lub ziemne, które odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

§ 10.

1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

2. Za przestrzeń publiczną, wymagającą szczególnego projektowania i ustalania zasad jej utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym uważa się:

1) przestrzeń między liniami rozgraniczającymi dróg;

2) przestrzeń wydzieloną z powierzchni terenu przeznaczonego pod:

- obiekty realizowane jako cele publiczne do użytkowania publicznego,

- usługi komercyjne do użytkowania publicznego,

- obiekty sakralne,

- aktywność gospodarczą,

3) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe.

3. Przestrzeń publiczna, o której mowa w pkt. 1, może znajdować się przed ogrodzeniem terenu przeznaczonego na obiekt, (o którym mowa w ppkt. 2), lub wewnątrz ogrodzenia.

4. Na części działki wydzielonej pod urządzenie przestrzeni publicznej zrealizowane być musi zagospodarowanie terenu odpowiednie do pełnionej przez obiekt funkcji a w szczególności:

1) przejścia dla pieszych;

2) oświetlenie;

3) zieleń urządzona;

4) obiekty małej architektury;

5) miejsca postojowe i parkingi.

§ 11.

1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

2. Przez inwestycyjny obszar planistyczny oznaczony symbolem 3.1 przebiega granica ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, polega na przestrzeganiu ustaleń rozporządzenia Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 724).

3. Na inwestycyjnych obszarach planistycznych nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.

4. Na inwestycyjnych obszarach planistycznych poza terenami wydobycia kopalin pospolitych, nie występuje wynikające z uwarunkowań fizjograficznych niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. Sposób ochrony skarp na terenach wyrobisk zostanie określony w koncesji na wydobycie kopaliny pospolitej.

§ 12.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

2. Komunikacja:

1) ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:

a) KG-1 - istniejącą krajową drogę główną – docelowo główną ruchu przyspieszonego,

b) KL-1 - istniejącą powiatową drogę lokalną,

c) KD-1 - istniejącą drogę dojazdową,

d) KD-2 - projektowaną drogę dojazdową,

e) KW-1 - istniejącą drogę wewnętrzną,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KG-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) szerokość drogi utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających, dopuszczając możliwość poszerzeń w celu lokalizacji zatok autobusowych, urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz skrzyżowań a także innych elementów wchodzących w zakres przebudowy drogi, stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie przebudowy drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

c) realizacja narożnych ścięć linii rozgraniczających – 10 x 10 m,

d) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,
e) ograniczanie bezpośrednich zjazdów z posesji na drogę krajową, do tych, które zostaną uzgodnione z zarządcą drogi,

f) w przypadku przebudowy drogi należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- realizacji dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m,

- realizacji chodnika dla pieszych w obrębie obszarów zwartej zabudowy wsi,

- na odcinkach drogi przebiegających wzdłuż zabudowy mieszkaniowej należy stosować rozwiązania techniczne służące ograniczeniu jej uciążliwości, z wyłączeniem progów spowalniających ruch,

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KL-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) szerokość drogi utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających, z możliwością jej poszerzeń w celu lokalizacji zatok autobusowych, urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz skrzyżowań lub przebudowy drogi, stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

c) realizacja narożnych ścięć linii rozgraniczających – 5 x 5 m,

d) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń działek leżących przy skrzyżowaniach należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,

e) w przypadku przebudowy drogi, należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- realizacji chodnika dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów,

- realizacji zatok postojowych i urządzeń do odwodnienia powierzchniowego,

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) szerokość drogi, utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających, z możliwością jej poszerzeń w celu lokalizacji urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem lub w związku z przebudową drogi stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

c) realizacji narożnych ścięć linii rozgraniczających – 5 x 5 m, zapewniających pole widoczności, na skrzyżowaniach dróg lokalnych z drogami niższych klas,

d) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń działek leżących przy skrzyżowaniach należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,

e) w przypadku przebudowy drogi, należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- projektowania i realizacji zatok postojowych i urządzeń do odwodnienia powierzchniowego,

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-2 obowiązują następujące ustalenia:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10 m,

b) linie rozgraniczające dróg muszą być wyniesione na grunty, przed przystąpieniem do zabudowy terenów do nich przyległych,

c) realizacji narożnych ścięć linii rozgraniczających – 5 x 5 m,

d) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń działek leżących przy skrzyżowaniach należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,

e) dopuszcza się wykonanie nawierzchni drogi w standardzie jak inne istniejące drogi gminne, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy,

6) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KW-1 obowiązują następujące ustalenia:

a) drogi wewnętrzne nie są drogami publicznymi, jednak ich wyznaczenie warunkuje dostęp do dróg publicznych, z działek przeznaczonych do zabudowy,

b) drogi wewnętrzne, o szerokości 8 m,

c) w przypadku braku możliwości poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej do 8 m w liniach rozgraniczających może występować konieczność przeprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego po działkach przylegających do tej drogi,

d) dla nowo wydzielanych działek budowlanych, które nie posiadają możliwości bezpośredniego dostępu do drogi publicznej należy wydzielić drogi wewnętrzne, posiadające: jezdnię, pas ruchu pieszego i pas niezbędny dla umieszczenia sieci uzbrojenia technicznego, zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086, z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

e) droga wewnętrzna powinna posiadać następującą szerokość:

- 8 m w liniach rozgraniczających – jeśli jej długość widoczna od początku do końca drogi, nie przekracza 60 m i w przyszłości nie ma potrzeby przedłużenia jej na drogę obsługującą więcej działek niż w chwili jej wydzielania,

- 10 m w liniach rozgraniczających – jeśli wyznacza się ją w innym, niż określonym wyżej, przypadku,

f) ustalenia zawarte w pkt. d i e obowiązują także do dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu, które będą wydzielane na terenach przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej, w przypadku podziału gruntu na działki budowlane,

7) ustala się następujące położenie linii zabudowy względem dróg, jeśli na rysunku planu nie oznaczono przebiegu linii zabudowy obiektów budowlanych względem drogi, nowe obiekty budowlane muszą być lokalizowane w następujących odległościach od linii rozgraniczających dróg:

a) od drogi głównej– minimum 25 m,

b) od drogi lokalnej – minimum 6 m,

c) od drogi dojazdowej – minimum 5 m,

d) od drogi wewnętrznej – minimum 4 m,

8) jeśli na rysunku planu nie zaznaczono inaczej, na terenach przeznaczonych do zabudowy (z cyfrą 2 przy symbolu przeznaczenia terenu) frontowe linie zabudowy obiektów budowlanych od dróg nie mogą przebiegać bliżej niż:

a) 25 m – od linii rozgraniczających drogi krajowej,

b) 6 m – od linii rozgraniczających drogi lokalnej,

c) 5 m – od linii rozgraniczających drogi dojazdowej,

d) 4 m – od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej,

9) na terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych, frontowa linia zabudowy powinna nawiązywać do linii zabudowy sąsiednich budynków znajdujących się w dobrym stanie technicznym, jeśli są one zlokalizowane nie bliżej niż:

a) 10 m – od linii rozgraniczających drogi krajowej,

b) 6 m – od linii rozgraniczających drogi lokalnej,

c) 5 m – od linii rozgraniczających drogi dojazdowej,

d) 4 m – od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej,

10) nieprzekraczalna linia zabudowy budynków mieszkalnych nie może być oddalona od frontowej linii zabudowy więcej niż:

a) przy drodze krajowej – 35 m,

b) przy pozostałych drogach – 20 m,

3. Inrastruktura techniczna:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z rozbudowywanej, w miarę potrzeb, komunalnej sieci wodociągowej. Do czasu wybudowania wodociągu komunalnego możliwość zaopatrzenia w wodę z lokalnych ujęć wody,

b) przy projektowaniu obiektów i zmiany sposobu zagospodarowania terenów należy, w projekcie zagospodarowania terenu lub działki, uwzględniać zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie,

2) odprowadzanie ścieków:

a) do zbiorczego systemu kanalizacji komunalnej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków posiadających atest w zakresie ochrony środowiska,

b) inne rozwiązania odprowadzania ścieków dopuszczalne w miarę powstających możliwości i rozwiązań technicznych, dostępnych w obrocie handlowym,

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) będzie kontynuowane z istniejących lub uzupełnianych, w miarę potrzeb, sieci elektroenergetycznych,

b) ze stacji transformatorowych, których orientacyjną lokalizację oznaczono symbolem graficznym na rysunkach planu; w przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich lokalizacji,

c) wzdłuż linii wysokiego napięcia mogą być ustalone obszary ograniczonego użytkowania, stosownie do przepisów szczególnych w tym zakresie,

4) zasilanie w gaz:

a) ludność wykorzystuje możliwości zaopatrzenia w gaz bezprzewodowy,

b) zaopatrzenie w gaz przewodowy po zaistnieniu możliwości, zgodnie z planem rozwoju sieci sporządzanych przez gestora tej infrastruktury.

5) ogrzewanie:

a) z indywidualnych źródeł ciepła,

b) nowe obiekty należy wyposażać w instalacje cieplne wykorzystujące ekologiczne nośniki energii cieplnej lub instalacje posiadające atest spełniania standardów ochrony środowiska,

6) niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji z wyjątkiem przypadków, kiedy modernizacja sieci związana jest ze zmianą sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, przewidziano inny przebieg tych sieci;

7) nowe sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdnią. (z wyjątkiem drogi krajowej). Inny przebieg sieci – dopuszczalny, zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami w tym zakresie, przyjętymi na etapie pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych;

8) nowe obiekty związane z rozwojem infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane na terenach komunalnych lub terenach pozyskiwanych do zasobów, zgodnie ze wskazaniami miejsca ich lokalizacji w opracowaniach dotyczących elementów tej infrastruktury;

9) w przypadku wąskich dojazdów do działek może wystąpić konieczność prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez teren sąsiadujących z tymi dojazdami działek;

10) przyłącza infrastruktury technicznej realizowane będą odpowiednio do potrzeb inwestorów, określanych we wniosku o pozwolenie na budowę;

11) parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie, zostaną określone w opracowaniach projektowych, przygotowywanych do wniosku o pozwolenie na budowę tych sieci;

12) zasilanie obiektów budowlanych z sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami projektów zagospodarowania terenów lub działek budowlanych i uzyskiwanymi warunkami zaopatrzenia w poszczególne media, określanymi przez dostawcę w trybie wydawania pozwoleń na budowę.

§ 13.

1. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu zagospodarowania terenów na funkcje zgodne z ustaleniami niniejszego planu - grunty rolne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu;
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, nie ustala się.

ROZDZIAŁ V
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW, PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 14.

1. Przeznaczenie terenów na różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania.

1) ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:

a) UP – tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych o której mowa w § 3 pkt 7; tereny istniejących obiektów usług publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UP uzupełniono, w nawiasach, dodatkowym symbolem funkcji użytkowej tych obiektów np.: (O) – oświata,

b) M,U-1 - zabudowę mieszkaniową, o której mowa w § 3 pkt 3 oraz lokalizację usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, o której mowa w § 3 pkt 5, na terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych,

c) M,U-2 - zabudowę mieszkaniową, o której mowa w § 3 pkt 3 oraz lokalizację usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, o której mowa w § 3 pkt 5, na terenach nie zabudowanych,

d) MR-1 - zabudowę zagrodową, o której mowa w § 3 pkt 3b,

e) AGR - zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą w rolnictwie,

f) AG-1 - istniejącą zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą,

g) AG,M-2 – projektowaną zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą, z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej,

h) KK – obszar zalegania kopalin pospolitych przeznaczonych do wydobycia,

i) RW – zabudowę związaną z rekreacją i wypoczynkiem,

j) ZD – tereny przeznaczone pod ogrody działkowe,

k) ZI – grunty rolne stanowiące izolację od terenów wydobycia kopalin pospolitych.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8UP(O), obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym obiektu, w którym mieści się obecnie szkoła,

b) kształtowanie lub podnoszenie standardu zagospodarowania terenu działki zgodnie
z ustaleniami § 10,

c) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

d) możliwość zmiany przeznaczenia obiektów na działce na cele użyteczności publicznej lub na cele mieszkaniowe,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1M,U-1; 3M,U-1; 4M,U-1; 5M,U-1; 7M,U-1; 9M,U-1;11M,U-1; 12M,U-1; 14M,U-1; 15M,U-1;19M,U-1; 21M,U-1; 24M,U-1; 26M,U-1;obowiązują następujące ustalenia:

a) na terenie 7M,U-1 znajduje się dom drewniany z lat trzydziestych XX wieku, własność prywatna, wpisany do ewidencji gminnej,

b) zachowanie i rewaloryzacja istniejącej zabudowy znajdującej się w odpowiednim stanie technicznym,

c) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej,

d) zabudowa działek budynkami, których elewacje frontowe są prostopadłe do granic podziału własności,

e) usługi mogą być lokalizowane w lokalu budynku mieszkalnego lub w oddzielnym budynku wolnostojącym,

f) możliwość zabudowy pojedynczych działek wydzielanych na terenach oznaczonych symbolem M,U-1 pod warunkiem, że szerokość wydzielanej działki będzie większa niż:

- 20 m przy zabudowie jednym obiektem mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym,

- 24 m, przy zabudowie z obiektem usługowym wolnostojącym,

g) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30° do 45°,

h) gabaryty nowych obiektów muszą stanowić kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,

i) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze,

j) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

k) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 2M,U-2; 6M,U-2; 10M,U-2; 16M,U-2; 25M,U-2; 27M,U-2; obowiązują następujące ustalenia:

a) zabudowa działek obiektami budowlanymi, może być realizowana w zakresie ustalonego przeznaczenia terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej,

b) usługi mogą być lokalizowane w lokalu budynku mieszkalnego lub w oddzielnym budynku wolnostojącym,

c) obiekty administracji i wystawiennictwa, związane z aktywnością gospodarczą, należy projektować w linii zabudowy a na działce zaprojektować stosowną ilość stanowisk postojowych (nie mniej jednak niż cztery),

d) budynki związane z realizacją usług komercyjnych muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,

e) w przypadku realizacji na działce wolnostojącego obiektu usługowego należy doprowadzić do zagospodarowania działki według ustaleń zawartych w § 10,

f) zabudowa działek budynkami, których elewacje frontowe są prostopadłe do granic podziału własności,

g) położenie i rodzaj linii zabudowy – jak na rysunku planu,

h) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze,

i) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40 % powierzchni działki,

j) minimum 40 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

k) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

l) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30° do 45°,

m) duże działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:

- zapewnienia obu działkom dostępu do drogi publicznej,

- możliwości uzyskania szerokość działki: - 18 m, przy zabudowie jednym obiektem mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym, - 24 m, przy zabudowie z obiektem usługowym wolnostojącym,

n) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów - w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 32MR-1 i 33MR-1 obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie i rewaloryzacja istniejącej zabudowy zagrodowej, znajdującej się w odpowiednim stanie technicznym,

b) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem odpowiednich warunków ustalonych w rozdziale III,

5) na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 20AG-1; 22AG-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) na terenie 20AG-1 występują obiekty wpisane do ewidencji gminnej jak gorzelnia murowana z 1907 roku i magazyn spirytusowy, murowany z 1907 roku

b) odbudowa obiektów z zachowaniem ich charakteru lub budowa nowych obiektów na działce zgodnie z przeznaczeniem i funkcją terenu,

c) obowiązek kształtowania zieleni niskiej i izolacyjnej i wyposażenia terenu w odpowiednią ilość parkingów,

d) wysokość zabudowy związanej z działalnością gospodarczą - odpowiednia do stosowanej technologii i prowadzonej działalności gospodarczej w obiektach,

e) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 45 % powierzchni działki,

f) minimum 40 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

6) na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 23AG,M-2, obowiązują następujące ustalenia:

a) budowa obiektów na działce zgodnie z przeznaczeniem i funkcją terenu,

b) obowiązek kształtowania zieleni niskiej i izolacyjnej i wyposażenia terenu
w odpowiednią ilość parkingów,

c) wysokość zabudowy związanej z działalnością gospodarczą - odpowiednia do stosowanej technologii i prowadzonej działalności gospodarczej w obiektach,

d) w zagospodarowania działki należy uwzględnić zagospodarowanie przestrzeni publicznej, według ustaleń zawartych w § 10,

e) wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze, poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

f) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30° do 45°,

g) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 45 % powierzchni działki,

h) minimum 40 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 13AGR obowiązują następujące ustalenia:
a) zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie ustalonego przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,

b) obowiązek kształtowania zieleni niskiej i izolacyjnej oraz wyposażenia terenu w odpowiednią wielkość powierzchni utwardzonej dla komunikacji wewnętrznej,

c) wysokość zabudowy związanej z działalnością gospodarczą - odpowiednia do stosowanej technologii i prowadzonej działalności gospodarczej w obiektach lecz nie powodująca naruszenia interesów sąsiadów w zakresie nasłonecznienia działki i dostępu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

d) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50 % powierzchni działki,

e) minimum 20 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 29KK, 30KK, 31KK obowiązują następujące ustalenia:

a) ochrona pasa drogowego, istniejącej i projektowanej zabudowy oraz istniejących i projektowanych słupów linii elektroenergetycznych, poprzez zachowanie filarów ochronnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) eksploatację kopaliny zgodnie z projektem zagospodarowania złoża, planem ruchu kopalni i ustaleń koncesji na wydobycie kopalin,

c) obowiązek ogrodzenia terenów kopalni kruszywa od strony zabudowy i dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej,

d) obowiązek rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych zgodnie z kierunkiem określonym przez właściwe organa administracji,

e) dopuszcza się czasowe składowanie mas ziemnych i odpadów powstałych w wyniku eksploatacji oraz uszlachetniania kruszywa,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza techniczno-socjalnego na czas funkcjonowania kopalni,

g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących urządzeń oraz linii 15 kV i niskich napięć, na warunkach określonych przez dostawcę energii,

h) przystosowanie oświetlenia zewnętrznego kopalni do wygaszania i zaciemniania.

9) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 18RW obowiązują następujące ustalenia:

a) teren położony częściowo w strefie ochrony konserwatorskiej i występują na nim obiekty wpisane do rejestru zabytków jak i występujące w ewidencji gminnej – park i obora murowana z 1887 -1888 roku,

b) zagospodarowanie związane z obowiązkiem realizacji zadań własnych gminy, łącznie z terenem służącym organizacji imprez masowych, o których mowa w art.15 ust.3 pkt 5,

c) zagospodarowanie powinno być realizowane wg jednego projektu zabudowy i zagospodarowania terenu a realizacja projektu może następować etapowo,

d) w zagospodarowaniu terenu należy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie przestrzeni publicznej, o której mowa w § 10, oraz na położenie terenu w sąsiedztwie drogi krajowej,

e) możliwość lokalizacji obiektów użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 15 % powierzchni terenu,

f) budynki związane z realizacją funkcji użyteczności publicznej muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,

10) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 28ZI obowiązują następujące ustalenia:

a) teren powinien pełnić funkcję izolacyjną między kopalnią piasku i żwiru a resztą terenów wsi,
b) teren może pozostać w użytkowaniu rolniczym lub obsadzony zielenią izolacyjną np. jako plantacja choinek lub szkółka roślin ozdobnych,

11) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 17ZD obowiązują następujące ustalenia:

a) zagospodarowanie tych terenów stosowne do pełnionych przez nie funkcji,

b) parametry zabudowy i zagospodarowania – zgodne z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1) we wsi Drogoszewo do rejestru zabytków wpisany jest spichlerz, murowany z końca
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 4 578 KB 94
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze WP 258 KB 73

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-01-30 11:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-01-30 12:07
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-01-30 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334