Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/115/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 16.035.682 zł, w tym: 
- dochody bieżące - 14.629.902 zł,
- dochody majątkowe - 1.405.780 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16.058.178 zł, w tym: 
- wydatki bieżące - 13.607.160 zł,
- wydatki majątkowe - 2.451.018zł .
§ 4
Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 536,94 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 07:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 07:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199