Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVIII/148/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2006 r.
wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Jerzego Wróblewskiego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020) oraz § 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz. 272) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.450 zł;

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.080 zł;

3) dodatek specjalny w kwocie 906 zł;

4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XX/117/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Jerzego Wróblewskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-04-06 08:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-04-06 08:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252