Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku :: Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXX/121/2013
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data27-06-2013
W sprawiew sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo

Treść
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo w przypadkach przewidzianych w ustawach, a także w innych ważnych sprawach dla Gminy.
§ 2
Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny - dotyczy wszystkich mieszkańców gminy;
2) lokalny - dotyczy jednego lub więcej sołectw;
3) środowiskowy - dotyczy określonej grupy społeczno-zawodowej zamieszkałej na obszarze gminy.
§ 3
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji.
§ 4
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii, informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacją.
§ 5
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
§ 6
W zależności od potrzeb konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
1) pisemnych lub elektronicznych zapytań skierowanych do mieszkańców;
2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.
§ 7
Konsultacje w formie, o której mowa w § 6 pkt 1, prowadzone są poprzez opublikowaniu treści pytania i konsultowanych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo.
§ 8
Ze spotkań z mieszkańcami sporządza się protokół, którego załącznik stanowi lista obecności uczestników spotkania.
§ 9
Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miastkowo nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 10
Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób czy podmiotów w nich uczestniczących.
§ 11
1. Decyzje o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno określać:
1) przedmiot i cel konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formę przeprowadzenia konsultacji;
4) zasięg terytorialny;
5) osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.
3. Zarządzenie, o którym mowa w pkt 2 zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub na tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami.
§ 12
Tracą moc:
1) uchwała Nr 91/XXIII/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy;
2) uchwała Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczacych działalności statutowych tych organizacji (Dz.Urz..Woj. Podl. Nr 278, poz.3512).
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Załączniki pobrań ściągnij
Uchwała 97,82 KB 52 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:34

  Wyświetleń : 203

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo