Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/127/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się z budżetu Gminy Miastkowo pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 387.005,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysiecy pięć złotych) na dofinasowanie ,,Remontu drogi powiatowej nr 1953B na odcinku Miastkowo - Tarnowo w km 3,000+3,800 - Etap I".
§ 2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na 2013 r.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy Miastkowo do zawarcia stosownych porozumień i umów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,54 KB 64

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-02 14:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-02 14:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195