Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/126/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 16 740 776,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15 333 316,11 zł,

- dochody majątkowe – 1 407 460,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 763 272,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14 161 954,11 zł,

- wydatki majątkowe – 2 601 318,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska wynosi:

- po stronie dochodów - 972 443,00 zł;

- po stronie wydatków - 972 443,00 zł.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 559,06 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-02 14:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-02 14:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-10-02 14:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195