Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/132/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie połączenia niektórych sołectw w Gminie Miastkowo
Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz § 6 Statutu Gminy Miastkowo stanowiacego załącznik do uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 259, poz. 3075), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się , co następuję:
§ 1
1. Dokonuje się połączenia sołectw:
1) Osetno i Drogoszewo w jedno sołectwo Drogoszewo;
2) Łubia i Tarnowo w jedno sołectwo Tarnowo.
2. Sołectwo Drogoszewo obejmować będzie dotychczasowy obszar sołectwa Osetno i Drogoszewo.
3. Sołectwo Tarnowo obejmować będzie dotychczasowy obszar sołectwa Łubia i Tarnowo.
§ 2
Terytorialny przebieg granic sołectw przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Utworzonym sołectwom nadane zostaną statuty w drodze odrębnych uchwał.
§ 4
Do czasu wyboru nowych organów sołectwa działają dotychczas wybrane organy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 249,25 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 12:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193