Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/130/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. poz. 660) uchwala się, co następuje:
§ 1
Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M. P. z 2013 r. poz.814) z kwoty 69,28 zł, za 1 dt do kwoty 60,00 zł, za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego za 2014 rok na obszarze gminy.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 88,86 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192