Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/7/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 grudnia 2006 r.
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 151/XXXI/02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie, zmieniona uchwałą Nr V/33/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 20, poz. 537, z 2003 r. Nr 50, poz. 1061).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 114,65 KB 85

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-12 08:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-12 08:35
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-12-12 08:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 266