Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/9/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 grudnia 2006 r.
wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży wyznacza się Pana Henryka Rupacza.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-20 12:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-20 12:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234