Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/13/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 grudnia 2006 r.
zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie przebieg granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków, oznaczonych kolorem zielonym na arkuszach Nr 1/9 i Nr 4/9, z wyłączeniem terenu wsi Osetno i Nowosiedliny stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Proponuje się przebieg granic obszarów specjalnej ochrony ptakóww obrębie wsi Osetno i Nowosiedliny oznaczając je kolorem czerwonym na arkuszu Nr 4/9 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany z przebiegu granic wynikają ze szczegółowej analizy stanu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi, uwarunkowań środowiska przyrodniczego Doliny Dolnej Narwi oraz programów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Z proponowanego obszaru Natura 2000 wyłączono części terenów istniejącej zabudowy zagrodowej wsi oraz przylegających gruntów rolnych w większości gruntów ornych. Tereny te nie stanowią bardzo cennych z ekologicznego punktu widzenia siedlisk ptaków i roślinności, a wyłączenie ich pozwoli na uniknięcie możliwych konfliktów społecznych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-26 11:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-26 11:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227