Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/150/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, w związku z art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 42 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1996 r. Nr 1, poz. 7) uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1
1. Gmina Miastkowo występuje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
2. Rada Gminy Miastkowo zwraca się z prośbą do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży o wyrażenie zgody na wystąpienie Gminy Miastkowo ze Związku z dniem 30 czerwca 2014 r.
§ 2
Uchwałę niniejszą doręcza się Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,78 KB 63

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194