Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/145/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509, poz. 1650) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program osłonowy ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 186,11 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193