Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/156/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Na podstawie art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) uchwala się, co następuje:
§ 1
Na wniosek Wójta Gminy, uchwala się następujące ceny i stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Miastkowo, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1) cena 1 m3 wody - 2,50 zł;
2) stawka opłaty abonamentowej - 2,00 zł.
§ 2
Do ceny i stawki wskazanej w § 1 pkt 1 i 2 dolicza się obowiązujący podatek VAT.
§ 3
Taryfa obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,85 KB 60

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187