Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/158/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:
§ 1
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm.) i w zakresie tam określonym.
§ 2
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, według wskaźnika określonego w poniższej tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej określony w % wg kryterium ustawowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej Wskaźnik odpłatności ustalony w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osoby samotnie gospodarującej Wskaźnik odpłatności w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osób pozostających w rodzinie
do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie
101 - 150 10 20
151 -200 30 40
201 - 250 50 60
251 - 300 70 80
Powyżej 300 100 100
§ 3
Cena za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 167, z późn. zm.) obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
§ 4
Podstawą określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, za dany miesiąc korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.
§ 5
1. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach.
2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana.
§ 6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również z urzędu, można częściowo lub całkowicie zwolnić osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych z ponoszenia opłat ze względu na:
1) długotrwałą lub ciężką chorobę;
2) znaczne wydatki na leki;
3) zdarzenie losowe;
4) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Traci moc uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenmia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 101,52 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-01 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193