Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/30/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2007 r.
powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Na postawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 25, poz. 162) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powiadamia się Panią Pelagię Rydel – Skarbnika Gminy Miastkowo o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

§ 2.

Oświadczenie lustracyjne zobowiązana jest Pani przedłożyć Radzie Gminy Miastkowo w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

§ 3.

Informuje się Panią, że na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. W takim przypadku pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa, z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 4.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego doręczenia Pani Pelagi Rydel jednego egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukami oświadczenia określonymi ustawą, a także do niezwłocznego przekazania złożonego oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-04-06 12:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-06 12:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237