Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/35/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 czerwca 2007 r.
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się co następuje:

§ 1.

Radnemu w przypadku wyrażenia zgody na przejazd pojazdem samochodowym, nie będącym własnością gminy, przysługuje zwrot kosztów podróży wg stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz.271 z późn. zm.).

§ 2.

W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy, termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa w poleceniu wyjazdu służbowego – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Boryszewski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-07-04 12:58
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-07-04 13:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201