Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/160/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 16 739 915,64 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15 376 597,34 zł,

- dochody majątkowe – 1 363 318,30 zł

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 762 411,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14 657 979,34 zł,

- wydatki majątkowe – 3 104 432,30 zł.

§ 4. Limit wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2014 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 

Henryk Rupacz

 

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 648,71 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-10 08:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-10 08:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-10-10 08:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198