Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/53/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199 poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) obiektach i urządzeniach placówek oświatowych prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia szkół i placówek oświatowych, a w szczególności pracownie komputerowe, sale gimnastyczną, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem znajdującym się w obiektach szkół i placówkach oświatowych, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutowa działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
2) obiektach i urządzeniach placówek kultury i sportu, prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urzadzenia techniczne Gminy z dziedziny sportu i kultury, a w szczególności: dom kultury, świetlice, gminne boisko sportowe, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutowa działalność, zwane
w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urzadzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;
4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy (najmu) bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów (treningu), pokazu, wesela (dyskotek) lub widowiska z udziałem odpłatnym lub darmowym.

§ 2.

1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
1) mieszkańcom gminy oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym
i podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej;
2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

§ 3.

1. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Regulaminy (instrukcje), o których mowa w ust. 1 dla obiektów i urządzeń będących w użytkowaniu lub zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych opracowują kierownicy tych jednostek.

§ 4.

Wójt może upoważnić kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania umów o korzystanie z obiektów i urządzeń.

§ 5.

Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój tych obiektów.

§ 6.

Z opłat zwalnia się:
1) dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;
2) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy;
3) wszystkie organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy profilaktyczne;
4) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Miastkowo;
5) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych
z Wójtem.

§ 7.

1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów ustala Wójt na wniosek kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem ust. 2.
2. Kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia.

§ 8.

Umowy na korzystanie z obiektów i urządzeń zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-01-07 09:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-01-07 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222