Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/16/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo
Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.  25 ust. 1 i  2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo, oznaczonych jako działki:
1) nr 134, 36, 31/1, 31/2, 69, 70, 20 obręb Kuleszka, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
2) nr 94 obręb Kraska, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
3) nr 310, 269, 86/2 obręb Tarnowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
4) nr 178 obręb Sosnowiec, jednostka ewidencyjna Miastkowo;
5) nr 87, 85, 95 obręb Kaliszki , jednostka ewidencyjna Miastkowo.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,18 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211