Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/15/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art.  6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Miastkowo deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 30 stycznia 2015r.
§ 3
1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.
3. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.
4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
5. Układ informacyjny i powiązań złożonych informacji: jak w załączniku do uchwały.
§ 4
Dokumentami potwierdzającymi zmiany (zmniejszenie liczby zamieszkujących osób) dokonywane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie Gminy Miastkowo;
2) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie podmioty:
a) domy opieki społecznej,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;
4) akt zgonu;
5) oświadczenie, w przypadku niemożliwości złożenia wyżej wymienionych dokumentów.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3617).
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 497,92 KB 84
file typ Uchwała RIO 1,34 MB 96

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 09:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-08 14:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 274